Protokoll föreningsstämma
Protokoll föreningsstämma 2020-06-28

Lägesrapport
Lägesrapport våren 2020

Listan nedan visar tilldelade platser
Placering 2021-04-17

Kölista för byte av plats, internt andelsägarna:
Kölista för byte av plats

Båtplatsunderlag ska skickas in av samtliga andelsägare, efter blanketten är ifylld lämnas den till sekreteraren.
Båtsplatsunderlag

Här finns kopia på andelsbevis som varje andelsägare har erhållit efter inbetalning av andelsavgiften. Här finns även föreningens stadgar.
Stadgar

Nedan finns hamnens ordningsregler för medlemmarna samt hamnens säkerhetsplan
Ordningsregler för medlemmar

Säkerhetsplan Norreborg

Kölista

Ansökning kölista

Kölistan 2021

Norreborgs Föreningshamn Ekonomisk Förening (NFH)
NFH har begränsat antal andelsägare och nya andelsägare kan inte antas förrän någon annan utträtt. Hamnen har båtplatser med ca 2 och ca 3 m bredder. Båtar bredare än ca 3 m kan inte beredas plats.
Ansökningsavgiften till kölistan är 200 kr och för att stå kvar på kölistan skall den årliga köavgiften på 200 kr vara betald senast 31 mars. Är inte avgiften betald till NFH:s bankgironummer 682-7349 senast denna dag tas ansökningen bort från kölistan. Ingen påminnelse görs.

Ansökan skall innehålla: Namn, hem adress, Venadress, födelseår, telefonnummer, mejladress, datum och en motivering med Venanknytning varför ni ansöker.

Uppgifterna sändes till: sekreterare@norreborgshamn.se eller till Staffan Andersson, Karl XI gatan 8b, 222 20 Lund
Efter godkännande av styrelsen erhålls bekräftelse och begäran om inbetalning av ansökningsavgiften, efter mottagen avgift blir ni registrerad på kölistan för medlemskap.